Harrastuslik kalapüük

Harrastuslikuks kalapüüdmiseks Matsalu rahvuspargis on vajalik soetada kalastuskaart, mida saab järgmiseks aastaks taotlema hakata alates 1. detsembrist. Kalastuskaart on ühtlasi ka Matsalu rahvuspargis viibimis- ja ujuvvahendiga liikumisloaks kalastuskaardil nimetatud piirkonnas ja ajavahemikul.

Püüda võib kalastuskaardi alusel lihtkäsiõnge, käsiõnge, spinningu, lendõnge ja sikutiga, nakkevõrke harrastuslikul kalapüügil ei ole lubatud kasutada.

Matsalu rahvuspargis kehtivad eri aegadel ja - kohtades eraldi kalastuskaardid. Lindude pesitsusega seoses on osades piirkondades teatud ajavahemikele antavatele kalastuskaartidele kehtestatud piirarv, osadele aga mitte. Matsalu kalapüügi info on leitav Keskkonnaameti kodulehel.

Kalastuskaardi alusel toimunud püügi kohta tuleb esitada püügiaruanne järgmiselt:

  • kui kalastuskaart kehtib kuni üks kuu, esitatakse püügiandmed viie päeva jooksul pärast kalastuskaardi kehtivuse lõppu (andmed esitatakse vaid üks kord);
  • kui kalastuskaart kehtib rohkem kui üks kuu, esitatakse püügiandmed iga kuu kohta püügikuule järgneva kuu 5. kuupäevaks (näiteks maikuu aruanne 5. juuniks).

Matsalu rahvuspargi liikumis- ja kalastuspiirangute kaardiga saad tutvuda siin.

NB! Oluline on tähele panna, et lisaks kalapüüki reguleerivatele õigusaktidele on kalapüügiks seadnud piirangud ka rahvuspargi kaitse-eeskiri, kus püügiajad ja keelualad osaliselt erinevad ajutiste püügikitsenduste määruses toodud piirangutest. 

Ajutiste püügikitsenduste määrus on muutmisel, see viiakse kaitse-eeskirjaga kooskõlla, aga seni tuleb arvestada sellega, et ka kõiki kaitse-eeskirjas kehtestatud kalapüügileevendusi seni rakendada ei saa, kui ajutiste püügikitsenduste määrus on muudetud. Lisaks leevendustele on mõnes piirkonnas ka kalapüügialasid kaitse-eeskirjaga vähendatud, seetõttu tuleb kalapüügil arvestada sellega, et hoolimata väljastatud kalastuskaardist ei saa püüda nendel aladel, kus uus kaitse-eeskiri seda ei luba. Uue kaitse-eeskirjaga ja sellest tulenevate kalapüügipiirangutega saab tutvuda siin.

Kalastuskaarte saab soetada sõltuvalt sellest, kas on kehtestatud piirarv või mitte, nii internetist, mobiiliga kui ka käsimüügist ning eelneval kokkuleppel ka Keskkonnaameti kontoritest (sh Penijõe).

Soeta kalastuskaart Matsalu rahvuspargis püügiks internetist aadressil kalaluba.ee ("Piletid" > "Kalastuskaart" > "Matsalu rahvuspark"). Kalastuskaardi taotlemisel Keskkonnaametist väljastatakse luba 10 tööpäeva jooksul.