Käsmu küla metsaelupaikade inventuuri infopäev

Autor:

Riina Kotter
Sügisene metsaalune rändkividega
Riina Kotter

Laupäeval, 28. oktoobril algusega kell 11 toimub Käsmu külas infopäev Lahemaa rahvuspargis 2023. aastal läbi viidud metsaelupaikade inventuuri tulemustest. Metsaelupaikade inventuuridega kaardistatakse Natura 2000 võrgustiku aladel loodusdirektiivi I lisas nimetatud elupaigatüüpe.

Infopäev on suunatud eelkõige Käsmu küla metsaomanikele ja infopäeva raames tutvustab inventuuri läbiviija Renno Nellis Keskkonnaameti tellimusel tehtud metsaelupaikade inventuuri tulemusi Käsmu külas. Kogunemine toimub Käsmu rahvamajas, kus tehakse sissejuhatus, ja edasi liigutakse kinnistutele, kus on kaardistatud metsaelupaigad. Infopäev toimub väljas, seega palume riietuda vastavalt ilmale.

Palume neil maaomanikel, kes soovivad, et infopäeva raames nende maal olevat metsaelupaika külastaksime, sellest Keskkonnaametile nädal enne infopäeva teada anda. Uue inventuuriga piiranguvööndis kaardistatud metsaelupaiku näete kaardilt. Inventuuri tulemused ei ole veel andmebaasidesse kantud. Täpsemalt saab metsaelupaikadest lugeda Keskkonnaameti kodulehelt.

Lisainfo: Riina Kotter, Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna juhtivspetsialist, tel 503 7128, riina.kotter@keskkonnaamet.ee.