Kohalikule

Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused, kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan. Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Tegevuste planeerimisel kaitsealal (sh ehitustegevus, metsamajandamine, paadimatkad, kalapüük, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Üldkontakt: Keskkonnaamet, Roheline 64, tel 662 5999, e-post: info@keskkonnaamet.ee

Keskkonnaamet:

 • on riiklikul tasandil kaitse alla võetud alade valitseja;
 • planeerib ja menetleb kaitstavate alade moodustamist;
 • koostab looduskaitseliste tööde kavandamiseks kaitsekorralduskavasid;
 • annab kaitsealade piires välja vajalikke tegutsemislubasid, loe lähemalt tegutsemislubade rubriigist;
 • kooskõlastab ehitustegevuse taotlusi kaitstavatel aladel;
 • väljastab hoiuala teatisi;
 • otsustab ehituskeeluvööndi vähendamise kaitstaval alal;
 • menetleb kaitsealuse maa riigile müügi taotlusi
 • korraldab kaitsealadel järelvalvet.
   

Keskkonnaagentuur korraldab loodus- ja keskkonnaseiret, analüüsib andmeid ning säilitab neid. Loe värsket teavet looduskaitseliste analüüside kohta Keskkonnaportaalist.

Endla looduskaitsealal asuv hüdromeetria võrgustik kuulub Keskkonnaagentuuri alla. Tooma soojaam, vaatluspunktide ja -tegevuse kohta saab täpsemat infot hüdromeetria peaspetsialistilt Marju Merilalt, tel 5341 7313, marju.merila@envir.ee.   

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) korraldab riigimaadel kaitsealade looduskaitsetöid ning tegeleb külastuskorraldusega. Loe külastusvõimalustest lähemalt leheküljelt Loodusega koos.

Kliimaministeeriumile alluvad kõik ülaltoodud asutused. Ministeerium kavandab ja suunab Eesti keskkonnapoliitikat. 

Kui märkad rikkumisi kaitsealadel või abi vajavaid loomi teavita sellest riigiinfo telefonil 1247.