Külastaja meelespea
 • Püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata.
 • Tähistatud/tarastatud eramaal liikumiseks küsi luba omanikult. Põld, istandik ja mesila ei ole matkamiseks.
 • Jalgaratastega võid liikuda teedel ja radadel, mootorsõidukitega (sh maastikusõidukid ja mootorsaanid) võid liikuda ning neid parkida ainult selleks ettenähtud teedel ja parklates.
 • Veekogudel võid sõita sisepõlemismootorita ujuvvahendiga.
 • Kõikidel avalikuks kasutamiseks määratud veekogudel on kasutamiseks avatud 4 m laiused kallasrajad. Kui kallasrada on üle ujutatud, on kallasrajaks 2 meetri laiune kaldariba veeseisu piirjoonest. 
 • Metsamarju, seeni ja muid loodusande, mis ei ole looduskaitse all, võid korjata alati eeldusel, et korjamiskohas on viibimine lubatud. Eramaal, kui need on piiratud ja tähistatud, on loodusandide korjamiseks vajalik maavaldaja luba.
 • Haanja looduspargis on lubatud kalapüük vastavalt kehtivatele seadustele. Täpsemalt loe Keskkonnaameti kodulehelt
 • Telgi ja tee lõket ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades, lõkkekohast lahkudes kustuta lõke. Kui metsadele on antud tuleohu hoiatus, on lahtise tule tegemine alati keelatud, ka lõkkealustel.
 • Hoia koer looduses rihma otsas.
 • Sihtkaitsevööndites on lubatud kuni 60 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks kaitseala valitseja nõusolekul ette valmistatud ja tähistatud kohas. Piiranguvööndites on lubatud kuni 100 osalejaga rahvaürituse korraldamine selleks ette valmistamata kohas. Rohkem kui 100 osalejaga rahvaürituse korraldamine on piiranguvööndites lubatud kaitseala valitseja nõusolekul. Haanja looduspargi valitseja on Keskkonnaamet. 
 • Täpsemalt loe looduses liikumise kohta keskkonnaseadustiku üldosa seadusest ja Haanja looduspargi kaitse-eeskirjast.

  Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest keskkonnainspektsioonile telefonil 1313

  Hädaabinumber 112