Külastaja meelespea


• Püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata ja säilita siin valitsev vaikus.
• Tähistatud/tarastatud eramaal liikumiseks küsi luba omanikult.
• Jalgaratta ja mootorsõidukiga võid liikuda ning seda parkida ainult selleks ettenähtud teedel ja parklates. Loosalu-Paluküla loodusraja laudteel võib jalgratast lükata vaid laudteel käe kõrval.
• Mootorita ujuvvahendiga on lubatud sõita vaid Loosalu järvel.
• Metsamarju, seeni, ravimtaimi ja muid loodusande, mis ei ole looduskaitse all, võid korjata alati eeldusel, et korjamiskohas on viibimine lubatud. Eramaal, kui need on piiratud ja tähistatud, on loodusandide korjamiseks vajalik maavaldaja luba. Korjata ei või sihtkaitsevööndites liikumispiirangu ajal (vt Keskkonnaameti infovoldik).
• Telgi ja tee lõket ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades, lõkkekohast lahkudes kustuta lõke. Kui metsadele on antud tuleohu hoiatus, on lahtise tule tegemine alati keelatud, ka lõkkealustel.
• Hoia koer looduses rihma otsas.
• Kaitsealal on lubatud vähem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ette valmistamata kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga rahvaürituste korraldamine selleks ette valmistamata kohtades on lubatud üksnes kaitseala valitseja nõusolekul. Kõnnumaa maastikukaitseala valitsejaks on Keskkonnaamet. Täpsemalt loe looduses liikumise kohta keskkonnaseadustiku üldosa seadusest ja kaitsekorralduskavast.
• Loosalu sihtkaitsevööndis on lubatud harrastuspüügivahenditega kalapüük vastavalt kehtivatele seadustele.
• Looduses liikudes järgi igaüheõigust.

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest keskkonnainfo telefonil 1247.

Hädaabinumber on 112.