Külastaja meelespea
 • Püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata.
 • Tähistatud eramaal liikumiseks küsi luba omanikult. 
 • Telgi ja tee lõket ainult selleks ette valmistatud ning tähistatud kohas. Lahkudes ole veendunud, et lõke on kustunud.
 • Metsaande võid korjata.
 • Hoia koer looduses liikudes rihma otsas.
 • Mootorsõidukiga liikle ainult selleks ettenähtud teedel, jalgrattaga teedel ja radadel.
 • Kaitseala vetel liikle vaid mootorita ujuvvahendiga.
 • Kalasta vastavalt kehtivale kalapüügiseadusele ja kalapüügieeskirjale. 
 • Jahipidamine on lubatud vastavalt kehtivale jahiseadusele. 
 • Linnujahi pidamine on keelatud.
 • Keelatud on inimeste viibimine väljaspool teid ja Jägala jõge Kautla, Kilingi ja Põhjaku sihtkaitsevööndis 15. veebruarist 31. juulini ning Liivoja sihtkaitsevööndis 15. märtsist 31. augustini.
 • Enne rahvaürituse korraldamist tutvu Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskirjaga.

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonile 1247. Hädaabinumber on 112.