Külastaja meelespea
 • Püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata ja säilita siin valitsev vaikus.
 • Looduses liikudes järgi igaüheõigust.
 • Tähistatud/tarastatud eramaal liikumiseks küsi luba omanikult.
 • Telgi ja tee lõket ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades, lõkkekohast lahkudes kustuta lõke. Telkimine ja lõkke tegemine õuemaal on lubatud omaniku loal.
 • Metsamarjade, seente ja muude metsa kõrvalsaaduste korjamine on lubatud kogu kaitsealal.
 • Kaitseala teedel on lubatud sõidukiga ja maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud kaitseala sihtkaitsevöönditesse kuuluval Soodla jõe ja Valgejõe vahelisel alal, kus on lubatud jalgrattaga sõitmine ja kaitseala valitseja nõusolekul sõidukiga sõitmine riigikaitse korraldamiseks ja maaomanikul sõidukiga sõitmine oma kinnistule jõudmiseks.
 • Kaitsealale jäävatel veekogudel võid sõita vaid mootorita ujuvvahendiga.
 • Hoia koer looduses rihma otsas.
 • Kalapüük on lubatud ühe lihtkäisõngega, välja arvatud Mähuste järvel;
 • Kalapüük on lubatud harrastuspüügivahenditega Soodla jõel, Jussi Suurjärvel ja Jussi Väinjärvel, välja arvatud nakkevõrkude, põhjaõngejadade, harpuunipüssi ja harpuuniga, millega on lubatud kala püüda vaid teadusotstarbel.
 • Kaitsealal on keelatud jahiulukite lisasöötmine.
 • Kaitsealal on aastaringselt keelatud ajujaht ja linnujaht.
 • Tagavälja ja Jussi sihtkaitsevööndites ning Suru ja Nahe piiranguvööndites on lubatud jahipidamine kährikule, mingile ja ondatrale.
 • Ämmakäpa ja Kivijärve sihtkaitsevööndites ning Koitjärve piiranguvööndis on lubatud jahipidamine 1. augustist 31. märtsini, välja arvatud ajujaht ja linnujaht, mis on keelatud aastaringselt.
 • Uurita piiranguvööndis on lubatud jahipidamine.
 • Keskkonnaameti luba on vajalik sihtkaitsevööndites rohkem kui  30 osalejaga rahvaürituste korraldamisel.
 • Keskkonnaameti luba on vajalik piiranguvööndites selleks ettevalmistamata kohas rahvaürituste korraldamisel.

 

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonil 1247. Hädaabinumber on 112.