Külastaja meelespea
 • Püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata;
 • Inimestel on lubatud viibida ning korjata marju ja seeni kogu kaitsealal, välja arvatud Kasse ja Rame sihtkaitsevööndis 1. veebruarist 31. juulini ning Kõbaja ja Rame laidude sihtkaitsevööndites 15. märtsist või püsiva jääkatte olemasolul jääkatte lagunemisest 15. juulini;
 • Eramaal, kui need on piiratud ja tähistatud, on viibimiseks ja loodusandide korjamiseks vajalik maavaldaja luba;
 • Mootorsõidukitega liikudes kasutage selleks ettenähtud teid, jalgrattaga sõitmine on lubatud ka radadel;
 • Kaitseala merealal on lubatud sõitmine ujuvvahendiga, välja arvatud jetiga ning Kasse ja Rame sihtkaitsevööndis 1. veebruarist 31. juulini ning Kõbaja ja Rame laidude sihtkaitsevööndites 15. märtsist või püsiva jääkatte olemasolul jääkatte lagunemisest 15. juulini;
 • Ujuvvahendiga sõitmine on keelatud Laelatu sihtkaitsevööndis Mõisalahel ja Kasse lahel ning Puhtu sihtkaitsevööndis Ännikse lahel. Ujuvvahendiga sõitmise piirangud ei laiene järelevalve- ja päästetöödele, kaitseala valitsemise ja kaitse korraldamisega seotud tegevusele ning kaitseala valitseja nõusolekul teostatavale teadustegevusele.
 • Telkimine ja lõkke tegemine on lubatud ainult selleks ette valmistatud ja tähistatud paikades, telkimine ja lõkke tegemine õuealal on lubatud omaniku loal;
 • Jahipidamine on lubatud 1. septembrist 14. märtsini;
 • Linnujaht on kaitsealal aasta läbi keelatud, välja arvatud Pivarootsi piiranguvööndis 20. augustist 30. novembrini. Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud jaht ulukite arvukuse reguleerimiseks 15. märtsist 31. augustini;
 • Hoia koer looduses liikudes rihma otsas;
 • Kaitsealalt lahkudes palume endaga kaasa võtta reisi jooksul tekkinud prügi.

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest Keskkonnainspektsioonile telefonil 1313.

Hädaabinumber on 112.