Alam-Pedja uuringud 1996-2013

Niidud

Uuring

Uuringu tüüp

Aeg

Teostaja

Alam-Pedja LKA lamminiitude majandamise tulemuslikkuse seire: haudelinnustik 2008

Seire

2008

Andres Kuresoo, Leho Luigujõe, Monika Laurits, RLKK Jõgeva – Tartu regioon

Alam-Pedja LKA lamminiitude majandamise tulemuslikkuse seire: haudelinnustik 2007

Seire

2007

Andres Kuresoo, Leho Luigujõe, Monika Laurits, RLKK Jõgeva – Tartu regioon

Vegetation mapping in Estonia using satelliite images

Kaardistamine

2006

van Dort (RIZA, Holland)

Alam-Pedja LKA lamminiitude majandamise tulemuslikkuse seire: haudelinnustik 2006. a

seire

2006

Andres Kuresoo, Leho Luigujõe, Monika Laurits, RLKK Jõgeva – Tartu regioon

Poollooduslike koosluste inevtuur Alam-Pedja looduskaitsealal 2005. aastal

inventuur

2006

Meeli Mesipuu, MTÜ Pärandkoosluste Ühing

Angerja-Forelli maaüksusega kattuv PKÜ niiduinventuur

eksperthinnang

2005

Meeli Mesipuu, MTÜ Pärandkoosluste Ühing

Alam-Pedja LKA lamminiitude majandamise tulemuslikkuse seire: haudelinnustik 2005. a

seire

2005

Andres Kuresoo, Leho Luigujõe, Monika Laurits, LKÜ Kotkas

Muutused luhataimestikus Alam-Pedja Looduskaitseala luhtade niitmise näitel. II. Luha- ja aruniidud.

Projekti: „Alam-Pedja Looduskaitseala niitude seire” 2005. aasta aruanne

seire

2005

Kai Vellak, Silvia Pihu

Muutused luhataimestikus Alam-Pedja Looduskaitseala luhtade niitmise näitel. Projekti: „Alam-Pedja Looduskaitseala niitude seire” 2004. aasta aruanne

seire

2004

Kai Vellak, Silvia Pihu

Lamminiitude hooldusvõtete efektiivsuse hindamine Alam-Pedja Looduskaitsealal

seire

2000

Kai Vellak ja Silvia Sepp

Luhtade majandamisest

eksperthinnang

1997

Üllas Ehrlich

Luhtade majandamisest

eksperthinnang

1997

Üllas Ehrlich

General assesment regarding the management of floodplain meadows in the Alam-Pedja Nature Reserve, Estonia

eksperthinnang

1997

Peter Poschlod, Philipps University, Germany

 

Metsad                                                           

Uuring

Uuringu tüüp

Aeg

Teostaja

Eksperthinnang Alam-Pedja metsadele

Eksperthinnang

2009

Priit Pääslane

Alam-Pedja looduskaitseala kaitsekorralduskava koostamine. Eksperthinnag kaitseala metsadele metsakorraldus- ja majanduslikust vaatenurgast (Kursi metskond, Jõgeva maakond)

eksperthinnang

1997

Veiko Aderman, Eesti Metsakorralduskeskus

Arvamus Valmassaare majandatava sihtkaitsevööndi kohta

eksperthinnang

1997

Üllas Ehrlich, Eesti Majanduse Instituut

Metsandusalased soovitused Alam-Pedja looduskaitseala kaitsekorralduskava koostamiseks Vaibla metskonna piiresse jäävas osas

eksperthinnang, välitööd

1997

Tanel Kadai, Mari Reitalu

Metsandusalased soovitused Alam-Pedja looduskaitseala kaitsekorralduskava koostamiseks Laeva metsakonna piiresse jääval alal

eksperthinnang, välitööd

1997

Tarmo Kask, Pille Tomson

Natura 2000 elupaikade inventuur

inventuur

1997

Jaanus Paal

General assesment regarding the management of forest in the Alam-Pedja Nature Reserve, Estonia

eksperthinnang

1997

Andreas Schumacher, Germany

Metsakorralduslikud soovitused Alam-Pedja looduskaitseala kaitsekorralduskava jaoks

eksperthinnang

1997

Tiit Sillaots

 

Sood

Uuring

Uuringu tüüp

Aeg

Teostaja

Eesti soode seisund ja kaitstus

inventuur

2009-2010

ELF, kokkuvõtte toimetajad J. Paal ja E. Leibak

Ulila turbakaevandamisalad kuivendusvee ärajuhtimise keskkonnamõjude hindamine

keskkonnamõjude hindamine

2008

Silver Riige

Eksperthinnang Alam-Pedja looduskaitseala piirimuudatustele Sangla soo piirkonnas.

 

2005

MTÜ Kotkaklubi

Alam-Pedja Looduskaitseala soode hüdroloogia

eksperthinnang

1997

August Loopman

Jõed

Uuring

Uuringu tüüp

Aeg

Teostaja

Viljandi maakonnas Kolga-Jaani vallas Rõika vesiveski vee-erikasutuse keskkonnamõju hindamise aruanne

keskkonnamõjude hindamine

2007

Arvo Järvet

Emajõe hüdrobioloogiline uurimine

uuring

2006

Vastutav täitja Arvo Tuvikene. Autorid: Arvo Tuvikene (kalad), Peeter Pall (bakterioplankton), Kai Piirsoo (fütoplankton), Henn Timm (põhjaloomad), Tiiu Trei (kõrgemad taimed), Malle Viik (hüdrokeemia), Aive Kõrs (kõrgemad taimed), Juta Haberman (zooplankton), Lea Tuvikene (hüdrokeemia, kalad), Sirje Vilbaste (fütobentos)

Veeliikluse piirangutest Alam-Pedja looduskaitsealal

eksperthinnang

1997

AS Kobras, Urmas Nugis

Alam-Pedja veekogud ja nende elustik

kirjandusandmed, 1996-1997 välitööd, eksperthinnang

1997

T. Saat

Alam-Pedja Looduskaitseala hüdroloogia

seire, kirjandusandmed

1997

TÜ Geograafia Instituut

 

Samblikud ja seened

Uuring

Uuringu tüüp

Aeg

Teostaja

Alam-Pedja looduskaitseala samblikud

välitööd, eksperthinnang

1997

Piret Lõhmus

Alam-Pedja looduskaitseala lihhenofloora

välitööd, eksperthinnang

1996

Piret Lõhmus

Alam-Pedja Looduskaitseala seenestiku inventariseerimise tulemused koos ettepanekutega kaitsereziimi kohta

välitööd, eksperthinnang

1997

Erast Parmasto

Alam-Pedja Looduskaitseala seenestiku esialgne ülevaade

välitööd, eksperthinnang

1996

Erast Parmasto

 

Mullastik

Uuring

Uuringu tüüp

Aeg

Teostaja

Alam-Pedja Looduskaitsela muldadest ja muldkattest

kirjandusandmed, eksperthinnang

1997

I. Rooma

 

Taimestik

Uuring

Uuringu tüüp

Aeg

Teostaja

Alam-Pedja looduskaitseala loodusdirektiivi elupaikade inventuur

inventuur

2002

Jaanus Paal, Botaanika ja Ökoloogia Instituut

Alam-Pedja looduskaitseala taimestik ja taimkate

inventuur, teadustöö

1997

Jaanus Paal, Botaanika ja Ökoloogia Instituut

Alam-Pedja looduskaitseala botaanilised väärtused

kokkuvõte välitöödest (vt. ka Paali töö)

1997

Ülle Pütsepp

Alam-Pedja looduskaitsesala taimestikust

Inventuur

1996

Jaanus Paal, Mare Leis

Dubrovski polügooni botaaniline ekspertiis

inventuur

1993

L. Kannukene, E. Nilson, L. Truus, M. Tobias, TA Ökoloogia Instituut

Alam-Pedja Looduskaitseala taimkattekaardi (M 1:50 000) koostamine. Leping nr. L-18

lühiülevaade projekti täitmisest ja tulemustest

 

Kiira Aaviksoo, Tiina Dislis

 

Selgrootud (Putukad)

Uuring

Uuringu tüüp

Aeg

Teostaja

Kaitsealuste veeselgrootute (mardikaliste, kiililiste) inventuur Alam-Pedja looduskaitsealal. Täiendavad andmed teiste looduskaitses oluliste selgrootute esinemisest.

Inventuur

2004

Jaan Luig

Soovitused kaitsekorralduskava koostamiseks lähtuvalt astlalistest kiletiivalistest (Hymenoptera, Aculeata)

välitööd, eksperthinnang

1997

Jaan Luig

Putukad Alam-Pedja looduskaitsealal

välitööd, eksperthinnang

1997

Rein Pedmanson

Alam-Pedja mardikad

välitööd, eksperthinnang

1997

Uno Roosileht

Käguvaablased Alam-Pedja looduskaitsealal

välitööd, eksperthinnang

1997

Tiit Teder, Zooloogia ja Botaanika Instituut