Uuringud

2021

Pärandniitude tegevuskava 2021-2027. Asukoht: EELIS (1,9 Mb). Lisad 1-5 (59,1 Mb)

Indrek Sell. Looduskaitseliselt oluliste seeneliikide inventuur Otepää looduspargis. Projekti nr 16846 lõpparuanne. Tartu. Asukoht: Keskkonnaamet.

2019

Anne Kull, Maaria Semm, Eva-Lena Sepp, Kalev Sepp ja Pille Tomson. Otepää looduspargi maakatte andmebaasi koostamine ning ajaloolise maakasutuse analüüs ja tsoneering. Eesti Maaülikool. LõpparuanneLisa 6.

2015

Kaitstavate soode tegevuskava 2016-2023. Asukoht: EELIS: 5,9 Mb

2013

Kobras AS. 2013. Otepää looduspargi kaitsekorralduskava 2010-2012 tulemuslikkuse analüüs. Tartu.

Kobras AS. 2013. Otepää looduspargi maastikuhooldusalade määramise ja prioritiseerimise aruanne. Lisa 1, lisa 2, lisa 3, lisa 4, lisa 5, lisa 6, lisa 7, lisa 8. Tartu.

Ingmar Ott (vastutav täitja). 2013. Otepää ümbruse järvede kompleksne uuring kaitsekorralduskava koostamiseks. Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituut.

2012

Anneli Palo. 2012. Otepää looduspargi, Pühajärve pargi, Otepää hoiuala ja Hinnomäe väike-konnakotka püsielupaiga (Otepää loodusala) kaitsekorralduskava koostamise raames hooldatavate sihtkaitsevööndite seisundi hindamine vastavalt uuele kaitse-eeskirja eelnõule. Koosluste kujundustööde planeerimine (looduslikkuse taastamine). Espertarvamus. Tartu.

2011

Eerik Leibak & Uudo Timm. 2011. Eksperthinnang Otepää looduspargi kaitse-eeskirja eelnõule ja tsoneeringule.

Lisa 1, lisa 2, lisa 3, lisa 3 (järg).

Mati Martin, 2011. Päevaliblikad Otepää looduspargis. Oniscus OÜ.

MTÜ Põhjakonn. 2011. Harivesiliku kaitse tegevuskava täitmine 2011. Inventuuri aruanne.

2009

Toomas Hirse, Jan Ruukel. 2009. Otepää looduspargi avamaastike seisund 2007. aasta sügisel. Aruanne, kaart 1, kaart 2

Nele Nutt. 2009. Otepää looduspargi maastikuline tsoneering. Artes Terrae OÜ. Aruanne (pdf:1,8 Mb), Maastikuklassid (pdf:37 kb), Arula (pdf:491 kb), Mägestiku-Miti-Meegaste (pdf:888 kb), Märdi (pdf:792 kb), Neeruti-Vana-Otepää (pdf:968 kb), Päidla-Nõuni (pdf:943 kb), Pilkuse (pdf:1032 kb), Räbi (pdf:949 kb), Restu-Mäeküla-Meegaste (pdf:886 kb), Sihva (311 kb)

2007

Kalle Remm, Anneli Palo & Madli Linder. 2007. Otepää looduspargi taimkatte kaardistamise aruanne.

Hendrik Relve, 2007. Põlispuude inventuur Valga- ja Võrumaal.

2006

Mare Leis. 2006. Otepää looduspargi lõunaosa brüoloogiline inventuur. Aruanne. EMÜ Põllumajanduse ja keskkonna instituut. Tartu.

Toomas Kalda & Aivar Arik. 2006. Otepää looduspargi maa-asustuse muutused. Lõpparuanne. (Kaardikihid MapInfo formaadis KeA Otepää kontori serveris.)

Kalle Remm ja Madli Linder. 2006. Otepää looduspargi taimkatte inventuuri esialgse kaardistusetapi aruanne. Käpaliste leiud  lisaks MS Access ja MapInfo dokumentidena KeA Otepää kontori serveris.

Monika Suškevičs. 2006. Teadlikkus ja kaasamine Natura 2000 avalikustamisel Otepää looduspargis. Bakalaureusetöö. Juhendaja Mart Külvik.

2005

Metsaekspert. 2005. Puhkemetsade majandamissoovitused.

Kristiina Sulbi, 2005. Salumetsade suktsessioon Otepää looduspargis. Lõputöö. TÜ Botaanika ja Ökoloogia Instituut. Juhendaja Jaanus Paal.

Mare Leis. 2005. Otepää looduspargi põhjaosa brüoloogiline inventuur. Aruanne. TÜ Botaanika ja Ökoloogia Instituut. Tartu.

Kalle Remm, Jaanus Paal & Madli Linder. 2005. Otepää looduspargi taimkatte inventuuri andmete kogumise osa aruanne.

2004

Toomas Kalda, Aivar Arik. 2004. Rohelise võrgustiku ja keskkonnatingimuste määratlemine Otepää looduspargis. Pärnu-Tartu.

Lauri Lutsar. 2004. Nahkhiirlaste inventuur Otepää looduspargis mai-august 2004. Eestimaa Looduse Fond, Tartu.

Margit Reintal. 2004. Otepää looduspargi floristiline nimestik ja selle analüüs. Bakalaureusetöö. Juh. Ülle Reier. TÜ Botaanika ja Ökoloogia Instituut Botaanika õppetool. Tartu.

Jaanus Paal. 2004. Otepää ümbruse spordikeskuste puhkemetsade majandamise kavade koostamine ja rakendamine.

2003

Atko Heisalu, Jüri Vassiljev, Siim Veski. 2003. Kääriku järve lõunapoolse osa setete lasund ja omadused. Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut.

Urmas Nugin. 2003. Otepää looduspargi kaitsekorralduslike väärtuste inventuur. Tehisveekogud. Aruanne. Töö nr. IB 10/2003.

Riinu Rannap & Piret Pappel. 2003. Harivesiliku ja mudakonna inventuur Otepää looduspargis 2003. aastal.

Margit Reintal. 2003. Otepää looduspargi floristiline nimestik ja selle analüüs. Harjutustö. Juh. Ülle Reier. TÜ Botaanika ja Ökoloogia Instituut Botaanika õppetool. Tartu.

Jaanus Paal, 2003. Riikliku looduskaitseprogrammi projekti "Otepää looduspargi sürjametsade mitmekesisuse inventuur" lisaaruanne.

2002

Jaanus Paal. 2002. Riikliku looduskaitseprogrammi projekti "Otepää looduspargi sürjametsade mitmekesisuse inventuur" aruanne.

2001

Kalle Remm. 2001. Elupaikade kaardistus Otepää looduspargi kaitsekorralduskava jaoks.

Aivar Arik, Toomas Kalda. 2001. Otepää looduspargi maastikuanalüüs ja funktsionaalne tsoneering. Lõputöö. EPMÜ Keskkonnakaitse Instituut. Juhendaja Kalev Sepp.

1976 – 2000

Peeter Kangur & Andu Kangur. 1998. Otepää Pühajärv. -Teet Krause & Anu Palm. Kalastiku liigiline koosseis, arvukus ja biomass Eesti väikejärvedes. EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituut Võrtsjärve Limnoloogiajaam.

Urmas Tokko. 1997. Otepää looduspargi taimestikust.

Peeter Kangur & Andu Kangur. 1997. Pühajärve kalastiku seisund 1997.a. sügiseste uuringute põhjal.

Henn Timm (vastutav täitja). 1997. 7 Eesti väikejärve monitooring 1997.a. (Pühajärv).

Helen Alumäe jt. 1995. Selgroogsete zooloogia suvepraktikum. Juh. Anne Kirk, Harri Valdmann, Lauri Lutsar. Tartu Ülikooli Zooloogia ja Hüdrobioloogia instituut, Palupera.

Kadri Sadam jt. 1993. Otepää maastikukaitseala loodeosa ökoloogilis-faunistiline iseloomustus (maismaaselgroogsed). Praktika aruanne. Tartu Ülikooli Zooloogia ja Hüdrobioloogia insituut, Palupera.

Jaanus Paal. 1992. Otepää maastikukaitseala taimkatte monitooringu materjalid. ETA Zooloogia ja Botaanika Instituut. Tartu.

H. Kink & N. Novod. 1990. Pühajärve valgala. Lepinguliste tööde nr 5, 1989.a. ja nr 3, 1990.a. koondkokkuvõte. Eesti TA Geoloogia Instituut, Tallinn.

Kalle Laugaste & Aare Mäemets. 1988. Pühajärve hüdrobioloogilise seisundi hindamine koos looduskaitseliste ja kalamajanduslike abinõude väljatöötamisega. Eesti NSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituut.

Helve Anton 1985. Otepää maastikukaitseala. Käsikiri. 1. osa, 2. osa.

P. Kohava 1984. Otepää maastikukaitseala maal olevad objektid. - Elva metsamajandi järelvalvepiirkonna looduskaitseobjektid. Ü/K Metsaprojekt Eesti Metsakorralduskeskus, Tallinn.

Ago Luhaorg. 1984. Maakorralduslikke küsimusi spordi- ja puhkealade planeerimisel Otepää maastikukaitsealal. Seletuskiri diplomiprojektile. Juh. dots. A. Palm. NSVL Põllumajanduse Ministeerium Eesti Põllumajanduse Akadeemia maakorralduse kateeder, Tartu.

Arne Ader. 1980. Otepää ümbruse haudelinnustikust.

Silvi Raju. 1978. Pühajärve metskonna seenestik. Diplomitöö. Juh. dots. L. Muiste. NSVL Põllumajanduse Ministeerium Eesti Põllumajanduse Akadeemia Metsakasvatuse kateeder, Tartu.

I. Pehtla (projekti peainsener). 1976. Otepää kõrgustiku puhkepiirkonna planeerimise projekt II kaust. Seletuskiri. ENSV Riiklik Ehituskomitee Eesti Maaehitusprojekt, Tallinn.

Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Teadusliku Uurimise Instituut. 1976. Eesti NSV Looduskaitsealuste territooriumide süsteem, perspektiivsed looduspargid ja kaitsealad. Tartu.