Noore looduskaitsja programm on loodud selleks, et suurendada noorte keskkonna- ja loodusteadlikkust, luua ja arendada noorte koostöövõrgustikku kaitsealadel. Osalema oodatakse loodushuvilisi noori, kel on side vastava kaitsealaga, näiteks elades kohapeal või selle lähistel.

Programmi raames toimuvad Eestimaa rahvusparkides ning Otepää looduspargis ja Endla looduskaitsealal noorte kokkusaamised vähemalt kolm korda aastas. Suvel toimub 3-5 päevane kursus, lisaks korraldatakse 2-päevaseid seminare. Suvisele kursusele on oodatud eeskätt 6.-12. klasside noored, seminaridele on oodatud ka varasematel aastatel programmis osalenud noored, vanusest sõltumata.

Kursustel ja seminaridel omandavad noored looduse kaitsmise praktilisi oskusi. Näiteks osaletakse erialaspetsialistidega liigiloendustel, elupaikade kaardistamistel, looduskaitsetöödel jne. Samuti tutvuvad noored nii ainelise kui vaimse kultuuripärandiga, omandavad teadmisi piirkonna taimestikust ja loomastikust, arutlevad nii globaalsete kui riigisiseste keskkonnaprobleemide üle ja pööravad tähelepanu kestlikule arengule. Tähelepanuta ei jää ka looduses hakkamasaamise, pääste- ja esmaabioskuste omandamine.

Igal aastal valitakse kaks Eesti noort esindama Eestit rahvusvahelises noore looduskaitsja laagris. 2019. aastal oli rahvusvahelise laagri korraldamise au Eestil endal. Lahemaa rahvuspargis toimunud seitsmepäevases laagris osales 40 noort looduskaitsjat ja juhendajat üheksast riigist.

Eestis koordineerib noore looduskaitsja programmi tegevusi Keskkonnaamet koostöös teadus- ja riigiasutuste ning kohaliku kogukonnaga. Üle-euroopaliselt koordineerib programmi Euroopa Kaitsealade Liit.

Eesti rahvusparkides ning Otepää looduspargis ja Endla looduskaitsealal toimuvate kursuste ja seminaridega on võimalik tutvuda kaitsealade alamlehtedelt: Vilsandi, Lahemaa, Soomaa, Karula, Matsalu, Alutaguse, Otepää, Endla

2024. aasta kursuste uudislugu: "Algavad noore looduskaitsja suvised kursused"

2002. aastal algatas Euroopa Kaitsealade Liit noore looduskaitsja programmi Junior Ranger, et leida ja koondada noori aktiivseid inimesi, kes tunnevad huvi looduse vastu ja soovivad selle heaks panustada.

Eesti ühines Junior Ranger programmiga 2004. aastal, mil esimesed noore looduskaitsja laagrid toimusid Lahemaa rahvuspargis. Tänaseks on programmiga liitunud kuus Eesti rahvusparki ning Otepää looduspark ja Endla looduskaitseala. Programmi tegevustes on seni osalenud ühtekokku ligi kuussada noort.

Junior Ranger programmi logo

 2019. aastal käivitus Eestis programm Youth+, millest võtavad osa 16+ aasta vanused noored. Programmi tegevustes osalevad looduskaitse valdkonnast huvituvad noored, kes on varasemalt võtnud osa noore looduskaitsja programmist. Youth+ programmi noored tegutsevad üle-eestiliselt. Korraldatakse kokkusaamisi erinevates Eesti rahvusparkides, tutvustades üksteisele oma kaitseala, tehakse talguid ja muid looduskaitsetöid. Samuti arendatakse juhtimis- ja suhtlusoskusi, aidates rahvusparkides korraldada erinevaid ettevõtmisi, osaledes erinevates looduskaitset puudutavates töögruppides ning suheldes teiste Youth+ noortega üle Euroopa. 

2020. a novembris asutasid Junior Ranger kursuse vilistlased Eesti Rahvusparkide Noorte Looduskaitsjate Seltsi.

Youth+ programmiga saab lähemalt tutvuda Euroopa Kaitsealade Liidu lehel.

youth+ logo neli värvi