Kaitsekord

Vastavalt Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirjale on rahvuspargi eesmärgiks säilitada, kaitsta, uurida ja tutvustada Põhja-Eestile iseloomulikku loodust ja kultuuripärandit, sealhulgas:

  • maastikuilmet, pinnavorme ja maastiku üksikelemente;
  • kaitsealuseid liike ja nende elupaiku;
  • loodus- ja pärandkultuurmaastikke;
  • põllumajanduslikku maakasutust; 
  • traditsioonilist rannakalandust;
  • tasakaalustatud keskkonnakasutust;
  • piirkonnale iseloomulikku asustusstruktuuri, taluarhitektuuri ning rahvakultuuri.

Rahvuspark on jaotatud kolme eri tüüpi kaitsevöönditeks:

  • Loodusreservaat (0,1% alast, Esku ja Remnispea), kus viibimine pole lubatud;
  • Sihtkaitsevöönd (23,8% alast), kus ei toimu majandustegevust, kuid võib liikuda ning korjata marju ja seeni;
  • Piiranguvöönd, rahvuspargi ülejäänud ala, kus on lubatud rahvuspargi kaitse-eeskirjaga kooskõlas olev tegevus.

Tegevust ja piiranguid rahvuspargi vööndites reguleerivad looduskaitseseadus ja Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri. Tööde planeerimise aluseks on Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava.

Kaitsealal käitumise reeglite ja kehtivate liikumispiirangutega on võimalik lähemalt tutvuda külastaja meelespeas.