Külastusvõimalused

Lahemaa rahvusparki on rajatud ca 120 km õppe- ja matkaradasid, mis annavad edasi nii Lahemaa looduslikku mitmekesisust, geoloogilist iseärasust kui ka siia jäänud kultuuripärandit. Looduse üksikobjektidest domineerivad siin rändrahnud ja kivikülvid, mida leidub rohkesti kõigil neljal Lahemaa poolsaarel; vähemal määral ka kaugemal sisemaal. Kokku on kaitse all 32 rändrahnu või rahnude rühma - 20 Harjumaal ning 12 Lääne-Virumaal. Puudest on Lahemaal kaitse alla võetud 15 üksikpuud, millest kuus jäävad Harjumaale ning üheksa Lääne-Virumaale.

Lahemaa rahvuspargi külastuse korraldajana hoolitseb Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) teavitamise ja külastustaristu - loodusradade, telkimis- ja lõkkekohtade eest. Täpsem info külastustaristust on leitav RMK kodulehel.

Rahvuspargis on suuremal või vähemal määral taastatud neli mõisaansamblit, mille juurde kuuluvad ka parkmetsad ja alleed kogupindalaga 265,9 ha.

Foto: Kerly Kippar