Kaitsekord

Mukri looduskaitsealal on elupaikade ja liikide kaitse korraldatud piirangu- ja sihtkaitsevööndites.

Mukri looduskaitseala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale neljaks sihtkaitsevööndiks:

  1.    Mukri sihtkaitsevöönd; liikumiskeeld 1. märtsist - 31. maini, jahipidamise keeld 1. märtsist 31. juulini;
  2.    Koogiste sihtkaitsevöönd; liikumise ja jahipidamise keeld 15. märtsist 31. augustini; 
  3.    Väike-Mukri sihtkaitsevöönd; liikumiskeeld 15. märtsist 31. augustini;
  4.    Ellamaa sihtkaitsevöönd; liikumise ajale piiranguid pole.

Ellamaa ja Mukri sihtkaitsevööndite kaitse-eesmärk on looduse mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine, koosluste loodusliku seisundi taastamine ning loodusdirektiivi elupaigatüüpide, kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse. Koogiste ja Väike-Mukri sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärk on metsakoosluste loodusliku arengu tagamine ning kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse. 

Mukri looduskaitsealal on kolm piiranguvööndit:

  1.     Mukri piiranguvöönd; jahipidamise ja raie keeld 1. märtsist 31. juulini;
  2.     Saarepõllu piiranguvöönd; liikumise ja raiekeeld 15. märtsist 31. augustini;
  3.     Reonda piiranguvöönd; liikumise ajale piiranguid pole.

Piiranguvööndite kaitse-eesmärgiks on maastikuilme ja metsa bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ning kaitsealuste liikide kaitse. Mukri ja Saarepõllu piiranguvööndites lisaks ka häirimistundlike liikide kaitse.

Inimesed võivad kogu kaitsealal viibida, püüda kala, korjata marju, seeni ja muid metsa kõrvalsaadusi, välja arvatud liikumiskeelu kohtades ja aegadel. Kaitsealal on keelatud ujuvvahendiga sõitmine.

Keskkonnaametiga on eelnevalt vajalik kooskõlastada igasugune tegevus sihtkaitsevööndites, et mitte ohtu seada kaitse-eesmärkide saavutamist. Kooskõlastada tuleb ka telkimine ja lõkke tegemine selleks ettevalmistamata alal üle 20 osalejaga rahvaüritustel. 
Tutvu Mukri looduskaitseala kaitse-eeskirjaga siin ja piirangute aluseks oleva looduskaitseseadusega siin