Külastaja meelespea
  • Tegutse looduses jälgi jätmata ja säilita siin valitsev vaikus.
  • Jalgrattaga võid liikuda teedel ja radadel, loodusraja laudteel võib jalgratast lükata vaid käekõrval.
  • Ujuvvahendiga on kaitseala veekogudel sõitmine keelatud. 
  • Marju, seeni, ravimtaimi ja muid loodusande, mis ei ole looduskaitse all, võid kaitsealalt korjata alati eeldusel, et korjamiskohas on viibimine lubatud. Piiratud ja tähistatud eramaal on loodusandide korjamiseks vajalik maavaldaja luba.
  • Kalapüük on lubatud vastavalt kehtivatele seadustele. Täpsemalt loe Keskkonnaameti kodulehelt.
  • Telkida ja lõket võib teha ainult kaitseala valitsejaga kooskõlastatud, ette valmistatud ja tähistatud kohtades. Lõkkekohast lahkudes kustuta lõke. Tuleohtlikul ajal on lahtise tule tegemine alati keelatud, ka lõkkealustel.
  • Hoia lemmikloom looduses rihma otsas.
  • Jahipidamine on kaitsealal lubatud, välja arvatud Koogiste sihtkaitsevööndis 15. märtsist 31. augustini ning Mukri sihtkaitsevööndis 1. märtsist 31. juulini.
  • Rahvaüritusi võib korraldada selleks ettevalmistatud loodusrajal ja vaatetorni juures.  Sihtkaitsevööndis võib läbi viia kuni 20 osalejaga rahvaüritust, välja arvatud liikumiskeelu ajal. Rohkem kui 20 inimesega rahvaürituse korraldamiseks selleks ettevalmistamata kohas on vaja kaitseala valitseja kooskõlastust.
  • Looduses liikudes järgi igaüheõigust.

Täpsemalt loe looduses liikumise kohta Keskkonnaseadustiku üldosa seadusest ja Mukri looduskaitseala kaitse-eeskirjast 
Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonil 1247.
Hädaabinumber on 112.