Külastaja meelespea
  • Püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata.
  • Pea kinni liikumispiirangutest looduskaitsealal: 
    • Kanna ja Pätsumaa loodusreservaadis liikumine on keelatud.
  • Mootorsõidukiga liikle ainult selleks ettenähtud teedel. Jalgrattaga teedel ja radadel.  
  • Tähistatud/tarastatud eramaal liikumiseks küsi luba omanikult.
  • Telkimine ja lõkke tegemine looduskaitsealal ei ole lubatud, v.a. telkimine ja lõkke tegemine õuealal omaniku nõusolekul.
  • Metsaandide korjamine on lubatud piiranguvööndis.
  • Hoia koer looduses liikudes rihma otsas.
  • Rahvaürituste korraldamine on lubatud piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis tuleb selleks küsida kaitseala valitseja nõusolekut.

Täpsemalt loe looduses liikumise kohta keskkonnaseadustiku üldosa seadusest ja Viidumäe looduskaitseala kaitse-eeskirjast.

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonil 1247.

Hädaabinumber 112.

Õpperajad on hea võimalus tutvumiseks kaitseala loodusväärtustega. Foto: Karl Jakob Toplaan